Onze gegevensbescherming

Privacybeleid
We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van gegevens heeft voor het management van de Trendzelo een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van de Trendzelo is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en als er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, zullen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen. De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming en met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die op Trendzelo van toepassing zijn. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten. Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Trendzelo talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo goed mogelijk te beschermen. Desondanks kan de overdracht van gegevens via internet altijd onderhevig zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

1. definities
De gegevensbeschermingsverklaring van Unikat Verpackungen is gebaseerd op de begrippen die in de Europese richtlijn en verordening worden gebruikt bij het uitvaardigen van de gegevensbeschermingsverordening (DS-GVO). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen. In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen:

(a) persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
b) Betrokkene
Onder betrokkene wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
(c) verwerking
Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.
d) Beperking van verwerking
Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.
e) Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die inhoudt dat die persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten met betrekking tot de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder gebruikmaking van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
g) Verantwoordelijke

3. cookies
De internetpagina's van Unikat Verpackungen maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen. Talrijke internetpagina's en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID. Door het gebruik van cookies kan de Unikat Verpackungen de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn. Door middel van een cookie kan de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd ten gunste van de gebruiker. Cookies stellen ons zoals gezegd in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

4. verzamelen van algemene gegevens en informatie
De website van Unikat Verpackungen verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaar een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen. Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Unikat Verpackungen geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de langetermijnwerking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te garanderen en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Unikat Verpackungen anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds voor statistische doeleinden en anderzijds om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van de persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5 Registratie op onze website
De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking door persoonlijke gegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens in dit proces worden doorgegeven aan de voor de verwerking verantwoordelijke, is afhankelijk van het invoermasker dat wordt gebruikt voor de registratie. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden door de verantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt.

6. inschrijving op onze nieuwsbrief
Op de website van Unikat Verpackungen kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. De persoonsgegevens die bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de controller worden doorgegeven, worden gespecificeerd in het daarvoor gebruikte invoermasker. Unikat Verpackungen informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van de onderneming. In principe kan de betrokkene de nieuwsbrief van onze onderneming alleen ontvangen als (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief via de double opt-in procedure. Deze bevestigingsmail dient om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat de betrokkene gebruikt op het moment van registratie, zoals toegewezen door de internetprovider (ISP), evenals de datum en tijd van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve als een wettelijke waarborg voor de verwerkingsverantwoordelijke. De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een gerelateerde registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische omstandigheden. Er worden geen persoonlijke gegevens die zijn verzameld in het kader van de nieuwsbriefdienst doorgegeven aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens, die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Om de toestemming in te trekken, staat er een link in elke nieuwsbrief. Bovendien is het ook mogelijk om je op elk gewenst moment rechtstreeks op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbriefverzending of om de verwerkingsverantwoordelijke op een andere manier hiervan op de hoogte te stellen.

7 Volgen van nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven van Unikat Verpackungen bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Unikat Verpackungen zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen. Dergelijke persoonsgegevens die via de in de nieuwsbrieven opgenomen trackingpixels worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter op de interesses van de betrokkene af te stemmen. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de aparte toestemmingsverklaring in dit verband in te trekken via de dubbele opt-in procedure. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. Unikat Verpackungen beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

8. contactmogelijkheid via de website
Op basis van wettelijke bepalingen bevat de website van Unikat Verpackungen informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, met inbegrip van een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden gebruikt voor de verwerking van of het contact met de betrokkene.

 • (e) Recht op beperking van de verwerking
  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst de beperking van de door de Unikat Verpackungen opgeslagen persoonsgegevens aan te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Unikat Verpackungen zal de beperking van de verwerking regelen.
  f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. De betrokkene heeft ook het recht om dergelijke gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder tegenwerking van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om de rechtstreekse overdracht van persoonsgegevens van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen. Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van Unikat Verpackungen.
  g) Recht van bezwaar
  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsmaker toegekende recht om te allen tijde op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DS-GVO wordt uitgevoerd. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De Unikat Verpackungen zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Indien Unikat Verpackungen persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal Unikat Verpackungen de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden. Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die door Unikat Verpackungen wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, van de verordening gegevensbescherming (DS-GVO), tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Om het recht uit te oefenen

13 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)
De beheerder heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, samenvoegen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten en baten van internetreclame te analyseren. De beheerder van de Google Analytics-component is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. De controller gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als de toegang tot onze internetpagina's afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen over de activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden in verband met het gebruik van onze website. Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt opgeroepen en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, zorgt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch voor dat de desbetreffende Google Analytics-component gegevens doorgeeft aan Google ten behoeve van online-analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te traceren en vervolgens commissieberekeningen mogelijk te maken. Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie waarmee de betrokkene onze website bezoekt. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die de betrokkene gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens delen met derden. De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser, zoals hierboven reeds beschreven, en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al door Google Analytics is geplaatst op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van dergelijke gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan internetpagina's mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Voor zover de browser

16. Gegevensbeschermingsregels voor de inzet en het gebruik van Jetpack voor WordPress
De voor de verwerking verantwoordelijke heeft Jetpack op deze website geïntegreerd. Jetpack is een WordPress-plug-in die extra functies biedt aan de exploitant van een website die op WordPress is gebouwd. Met Jetpack kan de websitebeheerder onder meer een overzicht krijgen van de bezoekers van de site. Ook is het mogelijk om het aantal bezoekers te vergroten door gerelateerde artikelen en publicaties te tonen of door content op de site te kunnen delen. Daarnaast zijn er beveiligingsfuncties in Jetpack ingebouwd, waardoor een website die Jetpack gebruikt beter beschermd is tegen brute force-aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van de afbeeldingen die in de website zijn geïntegreerd. De exploitant van de Jetpack-plug-in voor WordPress is Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, VS. De werkmaatschappij maakt gebruik van trackingtechnologie van Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, VS. Jetpack plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een jetpack-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve jetpack-component om gegevens te verzamelen voor analysedoeleinden die naar Automattic moeten worden verzonden. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Automattic informatie over gegevens die vervolgens worden gebruikt om een ​​overzicht van websitebezoeken te creëren. De op deze manier verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene te analyseren die de website van de voor de verwerking verantwoordelijke heeft bezocht en worden geëvalueerd met als doel de website te optimaliseren. De gegevens die via de Jetpack-component worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder eerst een afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene te verkrijgen. Quantcast wordt ook op de hoogte van de gegevens. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Automattic/Quantcast een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen reeds door Automattic geplaatste cookies op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken en de verzameling van de door de Jetpack-cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Automattic/Quantcast te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene op de opt-out-knop drukken onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/, die een opt-out-cookie plaatst. De opt-out-cookie die met het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het door de betrokkene gebruikte informatietechnologiesysteem. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie instellen. Met het instellen van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de website van de voor de verwerking verantwoordelijke niet meer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt. De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Automattic zijn beschikbaar op https://automattic.com/privacy/. Het toepasselijke privacybeleid van Quantcast is beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/.

17. Gegevensbeschermingsregels voor de inzet en het gebruik van Shariff
De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website de component Shariff geïntegreerd. De Shariff-component biedt social media-knoppen die voldoen aan de privacyregels. Shariff is ontwikkeld voor het Duitse computertijdschrift c't en wordt uitgegeven door GitHub, Inc. De ontwikkelaar van de component is GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, VS. De door de sociale netwerken aangeboden buttonoplossingen dragen doorgaans persoonsgegevens over aan het betreffende sociale netwerk wanneer een gebruiker een website bezoekt waarin een social media button is geïntegreerd. Door het gebruik van de Shariff-component worden persoonlijke gegevens alleen naar sociale netwerken verzonden wanneer de bezoeker van een website actief op een van de sociale mediaknoppen drukt. Meer informatie over de Shariff-component is verkrijgbaar bij het computertijdschrift c't op http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz- 2470103. html verstrekt. Het doel van het gebruik van de Shariff-component is om de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website te beschermen en tegelijkertijd ons in staat te stellen een knopoplossing voor sociale netwerken op deze website te integreren. Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van GitHub zijn te vinden op https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

18. Gegevensbeschermingsregels voor de inzet en het gebruik van YouTube
De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk. Daarom zijn zowel complete film- en televisieprogramma's als muziekvideo's, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video's via het internetportaal toegankelijk. De exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de betreffende YouTube-component, waardoor een weergave van de relevante YouTube-component van YouTube wordt gedownload. Meer informatie over YouTube vindt u op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces worden YouTube en Google geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina op te roepen die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het betreffende YouTube-account van de betrokkene. YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijkertijd met het oproepen van onze website bij YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kan hij of zij de overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn YouTube-account voordat hij onze website bezoekt. De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsregels, die u kunt raadplegen op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

19. Betaalmethode: gegevensbeschermingsregels voor PayPal als betaalmethode
De voor de verwerking verantwoordelijke heeft PayPal-componenten op deze website geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-accounts, die virtuele privé- of zakelijke accounts vertegenwoordigen. PayPal biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te activeren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustfuncties op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten. De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop "PayPal" als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Voor de afhandeling van het koopcontract zijn ook persoonsgegevens met betrekking tot de betreffende bestelling nodig. De overdracht van de gegevens is bedoeld voor de betalingsverwerking en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke persoon zal met name persoonsgegevens aan PayPal doorgeven als er een legitiem belang bij de overdracht bestaat. De persoonlijke gegevens die tussen PayPal en de voor de verwerking verantwoordelijke persoon worden uitgewisseld, kunnen door PayPal aan kredietbureaus worden doorgegeven. Het doel van deze verzending is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid. PayPal kan de persoonsgegevens doorgeven aan aangesloten bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens in de bestelling moeten worden verwerkt. De betrokkene heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die voor de (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden. De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van PayPal kunt u vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

20. Wettelijke basis voor verwerking
Artikel 6 I, lid a DS-GVO dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een ​​overeenkomst uit te voeren waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, dan kan de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I sub b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het nakomen van belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder d AVG. Uiteindelijk zouden de verwerkingsactiviteiten gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn op deze rechtsgrond gebaseerd als de verwerking noodzakelijk is om een ​​legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de persoon betrokkenen hebben niet de overhand. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan ​​omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat er sprake zou kunnen zijn van een gerechtvaardigd belang als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

21. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij
Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid f AVG, is ons legitieme belang het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

22. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te initiëren.

23. Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van de persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking
Wij verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker maakt de betrokkene van geval tot geval duidelijk of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt.

24. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming
Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering. Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als functionaris voor gegevensbescherming, in samenwerking met de gegevensbeschermingsadvocaten van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | advocaten gemaakt.

Laatst bekeken
Nieuwsbrief
Mis geen nieuws uit onze winkel! Schrijf u nu geheel vrijblijvend en kosteloos in voor de nieuwsbrief.
Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven door op de link in de e-mail te klikken. We geven nooit e-mailadressen door. Door je in te schrijven accepteer je ons Datenschutzbestimmungen.