Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied en leverancier

(1) Deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij de online shop van
Unikat Verpakkingen

Unikat Verpakkingen

Frühlingstr. 3

33649 Bielefeld

Germany

Tel. 00 49 521 400 27 522

Mobil/WhatsApp: 0049 151 11 81 6600

Email: info@unikat-verpakkingen.nl

ID verkoopbelasting nr.: DE 29 65 27 157
Belastingnummer: 139/5225/1983


Algemeen directeur: Mesut Takak

 

(2) Het aanbod van goederen in onze online shop is uitsluitend gericht op kopers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

(3) Onze leveringen, diensten en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn daarom ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties met bedrijven, zelfs als ze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Het opnemen van algemene voorwaarden van een klant die in tegenspraak zijn met onze Algemene Voorwaarden wordt hierbij reeds tegengesproken.

(4) De contracttaal is uitsluitend Duits.

(5) Op de website https://unikat-leder.de/impressum kunt u de op dat moment geldende Algemene Handelsvoorwaarden oproepen en afdrukken.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) De presentatie van goederen in de online shop vormt geen bindende aanvraag voor het sluiten van een koopcontract. Het is eerder een niet-bindende uitnodiging om goederen te bestellen in de online shop.

(2) Door op de knop "Nu bestellen" te klikken, doet u een niet-bindend aanbod tot aankoop (§ 145 BGB). Onmiddellijk voordat u deze bestelling verzendt, kunt u de bestelling nog eens controleren en indien nodig corrigeren.

(3) Na ontvangst van het koopaanbod ontvang je een automatisch gegenereerde e-mail waarmee we bevestigen dat we je bestelling hebben ontvangen (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging vormt geen aanvaarding van je aankoopaanbod. Met de ontvangstbevestiging is nog geen contract gesloten.

(4) Een koopcontract voor de goederen komt pas tot stand wanneer wij uitdrukkelijk verklaren dat wij het koopaanbod aanvaarden (orderbevestiging) of wanneer wij de goederen aan u verzenden - zonder voorafgaande uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding. Uitzondering: in het geval van vooruitbetaling en PayPal, vindt de acceptatie van de bestelling onmiddellijk plaats met uw bestelling.

Klanten uit de EG - wij vragen u om ons uw BTW-nummer / of het EG-ID-nummer mee te delen, van onze buitenlandse klanten vragen wij om het EORI-nummer. - nieuwe klanten, vragen wij u om een e-mail te sturen met de exacte bedrijfsgegevens, of een handelscertificaat naar info@tburn-brands.de.

§ 3 Prijzen

Informatie over prijzen en bestaande overeenkomsten. Houd er rekening mee dat onze prijzen in onze werkplaats, automatische incassoprijzen, directe betaling, contante betaling vooraf, nettoprijzen zijn. Andere overeenkomsten, bijv. verenigingen en speciale voorwaarden worden op uw klantenrekening gestort en worden beschouwd als andere prijscomponenten en begrijpen zichzelf plus de respectievelijke verzendkosten. Meer informatie over verzendkosten vindt u op onze website onder leverings- en betalingsvoorwaarden.

 

§ 4 Betalingsvoorwaarden; Wanprestatie

(1) Betaling vindt plaats door:
Factuur vooraf
contant bij levering,
creditcard,
PayPal of
automatische incasso.

(2) De keuze van de beschikbare betalingsmethoden is aan ons. In het bijzonder behouden wij ons het recht voor om u alleen geselecteerde betalingsmethoden aan te bieden, bijvoorbeeld alleen vooruitbetaling om ons kredietrisico af te dekken.

(3) Als u de betaalmethode "vooruitbetaling" selecteert, geven wij u onze bankgegevens in de orderbevestiging. Het factuurbedrag moet binnen 10 dagen na ontvangst van de orderbevestiging worden overgemaakt op onze rekening.

(4) Bij betaling onder rembours wordt een toeslag van 4,40 euro in rekening gebracht door het lokale bezorgbedrijf. Verdere kosten en belastingen zijn niet van toepassing.

(5) Bij betaling per creditcard wordt het aankoopbedrag gereserveerd op je creditcard op het moment van bestellen (autoïsatie). De daadwerkelijke afschrijving van je creditcardrekening vindt plaats op het moment dat we de goederen naar je verzenden.

(6) Bij betaling met PayPal wordt u tijdens het bestelproces doorgeleid naar de website van de onlineaanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet je daar geregistreerd zijn of je eerst registreren, je met je toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten. Je ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna automatisch uitgevoerd door PayPal.

(7) Bij betaling via automatische incasso kan het zijn dat u de kosten moet dragen die ontstaan als gevolg van een terugboeking van een betalingstransactie vanwege een gebrek aan geld op uw rekening of vanwege onjuiste door u verstrekte bankgegevens. In de regel wordt de automatische incasso 5 dagen na levering ingetrokken.

(8) Als u een betalingsachterstand heeft, bent u verplicht de wettelijke vertragingsrente van 5 procentpunten boven de basisrentevoet te betalen. Voor elke aanmaning die u ontvangt nadat het verzuim is ingetreden, wordt een aanmaningsvergoeding van EUR 2,50 in rekening gebracht, tenzij in individuele gevallen een lagere of hogere schadevergoeding wordt aangetoond.

§ 5 Overdracht / retentierecht

(1) U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld, niet door ons wordt betwist of erkend of in een nauwe synallagmatische relatie staat tot onze vordering.

(2) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

§ 6 Levering, eigendomsvoorbehoud

(1) Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd vanuit ons magazijn op het door u opgegeven adres.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.


(3) We zijn uitzonderlijk niet verplicht om de bestelde goederen te leveren als de goederen van onze kant wel correct zijn besteld, maar niet correct of op tijd zijn geleverd (congruente dekkingsverrichting). Voorwaarde is dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het niet beschikbaar zijn van de goederen en u onverwijld over deze omstandigheid hebben geïnformeerd. Bovendien mogen wij het risico voor de levering van de bestelde goederen niet op ons hebben genomen. In het geval van een overeenkomstige onbeschikbaarheid van de goederen, zullen wij u onmiddellijk de reeds gedane betalingen terugbetalen. Wij nemen niet het risico op ons dat wij de bestelde goederen moeten aanschaffen (aanschafrisico). Dit geldt ook voor bestellingen van goederen die alleen worden beschreven in termen van hun soort en kenmerken (generieke goederen). Wij zijn alleen verplicht om te leveren uit onze goederenvoorraad en de door ons bestelde goederen bij onze leveranciers.

(4) Als u ondernemer bent in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), geldt bovendien het volgende:
- Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, is verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.
- U mag de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval cedeert u nu al aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u toekomt uit de doorverkoop. Wij accepteren de overdracht, maar u bent bevoegd om de vorderingen te innen. Voor zover u uw betalingsverplichtingen niet correct nakomt, behouden wij ons het recht voor om de vorderingen zelf te innen.
- Bij verbinding en vermenging van de voorbehoudsgoederen verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van verwerking.
- Wij verplichten ons de ons toekomende zekerheden op verzoek vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overstijgt. De keuze van de vrij te geven zekerheden is aan ons.

§ 7 Annuleringsvoorwaarden

In het geval dat u een consument bent in de zin van § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB), d.w.z. als u de aankoop doet voor doeleinden die overwegend noch aan uw commerciële noch aan uw zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven, hebt u een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende sturen


Unikat Verpakkingen
Algemeen directeur: Mesut Takak

Frühlingstr. 3
33649 Bielefeld
Germany

Tel. 00 521 400 27 522

Mobil/WhatsApp: 0151 11 81 6600

Email: info@unikat-verpakkingen.nl

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.


Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.


Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van uw behandeling van de goederen op een manier die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Voorbeeldformulier voor annulering

Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar:


Unikat Verpakkingen
Algemeen directeur: Mesut Takak

Frühlingstr. 3
33649 Bielefeld
Germany
Germany

Tel. 00 521 400 27 522

Mobil/WhatsApp: 0151 11 81 6600

Email: info@unikat-verpakkingen.nl

Ik/herroepen hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen


__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Product besteld op:

__________________________________________________________________________________________________________

Naam en adres van de consument:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Handtekening van de klant (alleen voor schriftelijke herroeping):

__________________________________________________________________________________________________________

Einde van de annuleringsvoorwaarden

(1) Het herroepingsrecht bestaat niet voor de levering van
- van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de consument (bijv. T-shirts met uw foto en naam),
- verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending als het zegel na levering is verwijderd,
- van goederen die na levering vanwege hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen,
- geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd,
- van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

(2) Voorkom beschadiging en vervuiling. Retourneer de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als je de originele verpakking niet meer hebt, zorg dan met een geschikte verpakking voor voldoende bescherming tegen transportschade om schadeclaims door gebrekkige verpakking te voorkomen.

(3) Bel ons voordat u de goederen terugstuurt op 00 49 521 400 27 522 om de terugzending aan te kondigen. Op deze manier stelt u ons in staat om de producten zo snel mogelijk toe te wijzen.

(4) Houd er rekening mee dat de modaliteiten genoemd in de bovenstaande paragrafen 2 en 3 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

§ 8 Transportschade

(1) Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u onmiddellijk een klacht in te dienen bij het leveringsbedrijf en zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

(2) Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

§ 9 Garantie

(1) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn uw garantieclaims onderworpen aan de wettelijke bepalingen van het kooprecht (§§ 433 e.v. BGB).

(2) Als u een consument bent in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), bedraagt de aansprakelijkheidstermijn voor garantieclaims voor gebruikte goederen - in afwijking van de wettelijke bepalingen - één jaar. Deze beperking geldt niet voor claims op basis van schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of als gevolg van de schending van een essentiële contractuele verplichting, waarvan de nakoming de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichting), evenals voor claims op basis van andere schade die zijn gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door de gebruiker of zijn plaatsvervangers.

(3) Voor het overige gelden voor de garantie de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de verjaringstermijn van twee jaar volgens § 438 (1) nr. 3 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

(4) Als u ondernemer bent in de zin van § 14 BGB, gelden de wettelijke bepalingen met de volgende wijzigingen:
- Alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant zijn bindend voor de kwaliteit van de goederen, maar niet openbare promoties en verklaringen en andere reclame van de fabrikant.
- U bent verplicht de goederen onmiddellijk en zorgvuldig te controleren op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit en ons binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen op de hoogte te stellen van duidelijke gebreken. Tijdige verzending is voldoende om de termijn te halen. Dit geldt ook voor verborgen gebreken die later worden ontdekt. Bij het niet nakomen van de inspectie- en meldingsplicht zijn garantieclaims uitgesloten.
- Bij gebreken verlenen wij naar onze keuze garantie door het verhelpen van het gebrek of door vervangende levering (nakoming achteraf). In geval van verbetering achteraf hoeven wij de hogere kosten voor het transport van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van nakoming niet te dragen, voor zover het transport niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.
- Als de nakoming achteraf twee keer mislukt, kunt u naar eigen keuze een prijsvermindering eisen of het contract opzeggen.

§ 10 Aansprakelijkheid

 

(1) Onbeperkte aansprakelijkheid: Wij zijn onbeperkt aansprakelijk bij opzet en grove nalatigheid en volgens de productaansprakelijkheidswet. Wij zijn aansprakelijk voor lichte nalatigheid in het geval van schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid van personen.

(2) Voor het overige geldt de volgende beperkte aansprakelijkheid: Bij lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan u regelmatig mag vertrouwen (hoofdverplichting). De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is beperkt tot het bedrag van de schade die op het moment van het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het optreden typisch te verwachten was. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten gunste van onze plaatsvervangers.

§ 11 Alternatieve geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform gecreëerd voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. Het platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

We streven ernaar om eventuele geschillen die voortvloeien uit ons contract in der minne op te lossen. Verder zijn we niet verplicht om deel te nemen aan een arbitrageprocedure en kunnen we je helaas geen deelname aan een dergelijke procedure aanbieden.

§ 12 Slotbepalingen

(1) Indien een of meer bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

(2) Op overeenkomsten tussen u en ons is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, "VN Koopverdrag"). Dwingende bepalingen van het land waar u gewoonlijk verblijft, blijven onaangetast door de rechtskeuze.

(3) Als u een handelaar, een rechtspersoon naar publiek recht of een bijzonder fonds naar publiek recht bent, is onze vestigingsplaats de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met contracten tussen ons en u.

Status: november 2018

 


Copyright: HÄRTING Rechtsanwälte, www.haerting.de, vertragstexte@haerting.de
Chausseestraße 13,10115 Berlin, Tel. (030) 28 30 57 40, Fax (030) 28 30 57 4
Laatst bekeken
Nieuwsbrief
Mis geen nieuws uit onze winkel! Schrijf u nu geheel vrijblijvend en kosteloos in voor de nieuwsbrief.
Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven door op de link in de e-mail te klikken. We geven nooit e-mailadressen door. Door je in te schrijven accepteer je ons Datenschutzbestimmungen.